جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و تامین | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مهندسی مالی
ساکن تهران
حسابدار | ۱ سال
کارشناسی معندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناس مدیریت دانش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی مخابرات_سویچ
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(بهینه سازی سیستم ها)
ساکن تهران
کارشناس ارتباط با مشتریان- گزارشات شاخص ها و تحلیل | ۳ سال
کارشناسی ارشد آمار
ساکن تهران
کارشناس فنی مانیتورینگ | ۳ سال
کارشناسی IT
ساکن تهران
مدیر برنامه ریزی تولید وکنترل پروژه | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع-تولید صنعتی
ساکن شهریار
کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول آموزش - کالیبراسیون | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن اصفهان
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس تحلیل سیستم ها | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
سرپرست برنامه ریزی و سیستم ها | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مدیریت ساخت
ساکن کرج
مشاور | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس HSE | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع - ایمنی صنایع
ساکن اصفهان
کارشناس لجستیک انبار و ترافیک خودروی سداری | ۶ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن کامیاران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
مشاور و پشتیبان تحصیلی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنابع
ساکن نهران
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن خیابان دامپزشکی
مامور hse | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس اداری | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر تضمین کیفیت،نماینده مدیریت و مدیر آموزش | ۹ سال
کارشناسی ارشد فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
ساکن قزوین
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
رئیس واحد برنامه ریزی سازمانی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و زمان بندی | ۱ سال
کارشناسی مهندس صنایع
ساکن تهران
مدیر پروژه ها | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس مشاوره و مدیریت | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر طرح و برنامه | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی / مدیریت منابع انسانی
ساکن تهران
کلریکال مارکر و مسیول ارزیابی و اجرای آزمون آیلتس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن اصفهان
کارشناس مستندات | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و طراحی سیستم | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن کرج
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱