جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر دفتر مدیریت پروژه | ۱۱ سال
دکتری مدیریت صنعتی
ساکن کُوی نصر کوچه قمیان پلاک
کارشناس برنامه ریزی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
ساکن تهران
پژوهشگر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
ساکن تهران
مدیرداخلی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صتایع
ساکن تهران
کارشناس مدیریت پروژه (PMO) | ۸ سال
سایر مدارک پروانه اشتغال بکار نظارت و اجرا پایه دو
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن کرج
پژوهشگر | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم
ساکن تهران
کارشناس آموزش و پشتیبانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی
ساکن چالوس
معاون اجرایی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن کرج
کارمند اداری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
تحلیل و بهبود فرآیند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر کارخانه | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیرت تکنولوژی سیاستهای تحقیق و توسعه
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن شیراز
پژوهشگر | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس و سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس سیستم ها و روش ها | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
تحلیل‌ فرآیندها | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع(ایمنی صنعتی)
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مدیریت ساخت
ساکن تهران
کارشناس صنایع | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندس صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مسئول کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ساکن تهران
کارشناس امور اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن گنبد کاووس
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش و ثبت سفارشات | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی و استقرار/کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری)
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن کرج
کارشناس کنترل پروژه | ۱۰ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱