جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد مهندسی مالی
ساکن تهران
مسئول ارزیابی و برنامه ریزی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(بهینه سازی سیستم ها)
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و بودجه | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
ساکن تهران
حسابدار و مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
کارشناس ارشد PMO | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نایع
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندس صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
مدیرتولید | ۶ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی- گرایش حمل و نقل
ساکن تهران
مدیر فروش و مدیر مالی | ۵ سال
دکتری مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس مشاور | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس توسعه بازار | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
داده کاو | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیرفروش | ۷ سال
کارشناسی ارشد صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنتزل ساخت و پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوِژی
ساکن تهران
کارشناس آموزش و کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه و دفتر فنی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت و پروژه
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد صنایع
ساکن تهران
انبار دار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی
ساکن تهران
کارشناس بهبود فرایندها و رویه وروالها | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع
ساکن تهران
مسئول خزانه داری و اعتبارات | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مشاور فنی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
ساکن تهران
کارشناس ارتباط با مشتریان | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس انبار | ۶ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس آموزش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس مدیریت پروژه | ۶ سال
کارشناسی ارشد MBA - مدیریت پروژه
ساکن تهران
مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
مدیرفروش وبازار یابی | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱