رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس عمران و معماری

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس عمران و معماری یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

پیمانکار | ۱۱ سال
کارشناسی مدیریت پروژه
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی عمران_عمران
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۷ سال
سایر مدارک طراحی و معماری داخلی
ساکن تهران
کنترل پروژه و طراح گرافیک | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
امور اداری | ۲ سال
کارشناسی عمران
ساکن تهران
معمار و طراح داخلی و طراح غرفه های نمایشگاهی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
سرپرست دفتر فنی ابنیه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه
ساکن تهران
مسئول PMO | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
ساکن تهران
سرپرست فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد عمران-ژئوتکنیک
ساکن تهران
معمار | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۷ سال
کارشناسی عمران- سد و شبکه
ساکن تهران
معمار | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
مدیر داخلی طراحی | ۴ سال
کاردانی معماری
ساکن تهران
کارشناس طراحی | ۳ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناس امور قراردادها | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
طراح و مسئول دفتر | ۱۲ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مجری طرح | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس معاونت صنایع ؛مدیر ومشاور فروش وبازاریابی | ۲۰ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس فنی مهندسی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سوانح طبیعی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
طراح | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
طراح معمار | ۴ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
نقشه کش | ۵ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مسئول خرید داخلی | ۲ سال
کارشناسی عمران
ساکن تهران
پیمانکار شرکت جندی شاپور قسمت سیویل | ۳ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی معمازی
ساکن تهران
طراح | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی معماری تکنولوژی
ساکن تهران
معمار | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس معماری | ۳ سال
کارشناسی ارشد طراحی شهری
ساکن تهران
طراح. مدیریت اجرای پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارمند فنی | ۱ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
توسعه تجاری(Business Development) | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۳ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
طراح | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران، زلزله
ساکن تهران
کارشناس نقشه های اجرایی | ۵ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱