جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
تهیه غذا و رستورانها:
تعداد ۱۵ رزومه مرتبط با گروه تهیه غذا و رستورانها یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

همکاردانشجو | ۳ سال
کارشناسی ارشد بیوشیمی
ساکن شبستر
کاردانی معماری
ساکن تهران
کمک ناظر بهداشت | ۳ سال
کارشناسی کارشناسی بهداشت مواد غذای
ساکن تهران
حسابدار | ۱۴ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس واردات و بازرگانی و فروش تجهیزات پزشکی | ۱۱ سال
کاردانی مدیریت هتلداری
ساکن تهران
کارشناسی کارشناسی
ساکن اصفهان
مقاله نویسی | ۱ سال
کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
ساکن شیراز
مسئول رستورانهایه شهروند | ۱۴ سال
دیپلم عکاسی و فیلمبرداری
ساکن تهران
گل فروشی در بازار گل | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارمند مرکز تلفن | ۱۰ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
کمک آشپز | ۵ سال
کاردانی مهندسی برق
ساکن تهران
مدیر و مسئول بخش اداری | ۱۵ سال
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
خدمات و تحصیلدار | ۵ سال
سایر مدارک زیر دیپلم(سیکل)
ساکن تهران
گریمور | ۱۴ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
قراردادی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سازه-مهندسی زلزله
ساکن تهران