جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
تهیه غذا و رستورانها در تهران:
تعداد ۱۴ رزومه مرتبط با گروه تهیه غذا و رستورانها یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول رستورانهایه شهروند | ۱۴ سال
دیپلم عکاسی و فیلمبرداری
ساکن تهران
گل فروشی در بازار گل | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارمند مرکز تلفن | ۱۰ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
کمک آشپز | ۵ سال
کاردانی مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱۰ سال
کاردانی شهرسازی
ساکن تهران
مدیر و مسئول بخش اداری | ۱۵ سال
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
خدمات و تحصیلدار | ۵ سال
سایر مدارک زیر دیپلم(سیکل)
ساکن تهران
گریمور | ۱۴ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
قراردادی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سازه-مهندسی زلزله
ساکن تهران
مدیر عملیاتی | ۲۷ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
سراشپز | ۶ سال
دیپلم سراشپز.اشپز
ساکن تهران
کارشناسی ادبیات آلمانی
ساکن تهران
مدیر داخلی و فروش | ۷ سال
کارشناسی مدیریت کسب وکار (MBA)
ساکن تهران