جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارشناس شیمی و فیزیک:
تعداد ۶۰ رزومه مرتبط با گروه کارشناس شیمی و فیزیک یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر تحقیق و توسعه | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن خرمشهر
کارشناس فروش راهکارهای مدیریتی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی
ساکن تهران
معلم | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پلیمر
ساکن کرج
کاراموز | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
مسئول دفتر فنی | ۱ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی ارشد ژئو فیزیک
ساکن تهران
مسئول دفترمدیرعامل | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیریت پروژه های مرکز | ۲ سال
دکتری شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن کرج
مدیر تولید | ۷ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارشناسی مهندسى شیمى
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۱۰ سال
کارشناسی فیزیک حالت جامد
ساکن تهران
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک
ساکن کرمانشاه
حسابدار | ۲ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
مدیر فنی آزمایشگاه | ۹ سال
کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک
ساکن تهران
استاد مدعو | ۹ سال
دکتری فیزیک
ساکن تهران
منشی و حسابدار | ۳ سال
کارشناسی فیزیک هسته ای
ساکن قرچک
بازرگانی داخلی و خارجی | ۴ سال
دکتری شیمی آلی
ساکن تهران
مسئول R&D بخش ازمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیتوشیمی
ساکن شهرصنعتی البرز
برنامه نویس موبایل | ۱ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن ملارد
مسول واحد میکروبیولوژی | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناس امور قراردادها | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن اصفهان
کارشناس کنترل کیفیت | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی پلیمر
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
تکنسین فنی | ۴ سال
کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد کاربردی
ساکن تهران
تحقیق و توسعه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مسئول محاسبات | ۱ سال
کارشناسی ارشد نانو شیمی
ساکن تهران
کارشناس فروش و بازرگانی خارجی | ۶ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
اسنادی | ۷ سال
کارشناسی ارشد فیزیک
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱