جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارشناس شیمی و فیزیک:
تعداد ۵۸ رزومه مرتبط با گروه کارشناس شیمی و فیزیک یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک(ژئومغناطیس)
ساکن تهران
محقق- مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی
ساکن تهران
مسءول دفتر- کمک حسابدار | ۴ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدیر | ۱۲ سال
سایر مدارک دوره های تخصصی کامپیوتر
ساکن اراک
منشی و مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مسئول فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن ری
مسئول خرید مواد اولیه و فروش محصولات شیمیایی | ۱۰ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۱۰ سال
کارشناسی فیزیک حالت جامد
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی فیزیک حالت جامد
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کافی من | ۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس ازمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن اراک
پشتیبان فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن سمنان
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
ساکن تهران
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
مسئول آزمایشگاه عمومی | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن کرج
مدرس شیمی | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی
ساکن کرج
کاراموزی | ۱۲ سال
کارشناسی شیمی دارویی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۷ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
بازاریاب | ۲ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن شهرری
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- محیط زیست
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
ساکن بهبهان
اپراتورCNC و قالب سازی | ۲ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن شهرقدس
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
سنتز و کنترل کیفی رادیو دارو | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن کرج
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن ابادان
مدیر فروش بخش مواد شیمیایی و مدیر بازار یابی | ۵ سال
کارشناسی شیمی - کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
استادیار | ۷ سال
دکتری شیمی معدنی
ساکن اردبیل
دفتر دار مدرسه و امور کامپیوتری | ۲ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن اهواز
مدیر باشگاه مشتریان | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیزیک
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱