رزومه متقاضیان استخدام در زمینه صنایع غذایی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
صنایع غذایی در تهران:
تعداد ۴۱ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیرکنترل کیفیت و مسئول فنى | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسى صنایع غذایى
ساکن تهران
کارشناس اموزش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفی و مسئول فنی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی شیمی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
دستیار آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهدسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس ارشد بازرگانی/آموزش | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی -مهندسی فناوری شیرینی و شکلات
ساکن تهران
مسئول مالی | ۲۴ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
مشاور ایزو | ۴ سال
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول فنی و کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۹ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسانه عربیجات تحلیلی | ۳۰ سال
کارشناسی ارشد فوق لیسان
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
تکنسین فنی و پذیرش آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۵ سال
دکتری تغذیه
ساکن تهران
امور اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی
ساکن تهران و کرج
مدیر تولید و مسئول فنی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد بایوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۳ سال
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد تکنولوژی مواد غذایی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۴ سال
کارشناسی ارشد زیست شناسی ملکولی.میکروبیولوژی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی-مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول کنترل کیفیت-مسئول امور اداری | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بایوتکنولوژی
ساکن تهران
بازیگر | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی
ساکن تهران
دفتری | ۲ سال
کارشناسی ارشد فناوری مواد غذایی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۲ سال
کارشناسی محیط زیست
ساکن تهران
کمک ناظر بهداشت | ۳ سال
کارشناسی کارشناسی بهداشت مواد غذای
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارمند | ۴ سال
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر داخلی و مدیر کنترل کیفیت | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
ساکن تهران
امور دفتری | ۱ سال
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
اداری و تولید در کارگاه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱