جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
صنایع غذایی در تهران:
تعداد ۲۳ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
اداری | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی. علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
مشاور تحصیلی در زمینه کنکور | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-علوم و مواد غذایی
ساکن تهران
مدیرداخلی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیر R&D | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
رئیس مهندسی فروش و بازاریابی | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
خدمات مشتریان | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
ناظر ساختمان | ۳ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مسئول امور اداری و دفتری | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- مهندسی فرایند
ساکن تهران
برنامه ریز تولید | ۷ سال
کاردانی برق الکتروتکنیک
ساکن تهران
حسابدار | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مدیر تحقیق و توسعه | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی
ساکن تهران
کارشناس ارشد بازرگانی/آموزش | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی -مهندسی فناوری شیرینی و شکلات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
پشتیبان آموزشی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
تولید کننده محتوا | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
مسول واحد میکروبیولوژی | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران