جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس شیمی و صنایع نفتی در تهران:
تعداد ۵۲ رزومه مرتبط با گروه مهندس شیمی و صنایع نفتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مهندس نفت | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۳ سال
گواهینامه پایان دوره زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس ارشد ژئوفیزیک | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی شیمی آزمایشگاه گرایش صنایع شیمایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
سرپرست توسعه بازار | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شبمی و مدیریت
ساکن تهران
بازرس و ناظر نصب اینترنال برج تقطیر، راکتور شیمیای | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی (طراحی فرآیند)
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی
ساکن رشت،قزوین،تهران،عسلویه
مدیرداخلی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیر R&D | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی کارشناس محیط زیست
ساکن تهران
رئیس مهندسی فروش و بازاریابی | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی داخلی و خارجی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
دکتری شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
طراح وتکنسین | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_فرایند
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرایندهای جداسازی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- محیط زیست
ساکن تهران
مدیریت ارتباط با مشتری CRM | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (ام بی ای)
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
مدیر پشتیبانی | ۹ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت / حفاری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۱۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
ساکن تهران
کارآموز کارورز | ۱ سال
کارشناسی نفت-بهره برداری و حفاری
ساکن تهران
کارشناس فروش راهکارهای مدیریتی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی
ساکن تهران
معلم | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
ساکن تهران
مسئول دفترمدیرعامل | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
پشتیبان آموزشی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیر اداری | ۵ سال
کارشناسی کارشناسی آمار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسى شیمى
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱