جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس مواد و متالورژی:
تعداد ۲۸ رزومه مرتبط با گروه مهندس مواد و متالورژی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی
ساکن تبریز
کار آموز بخش انتخاب مواد | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد
ساکن کرج
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی- خوردگی و محافظت از مواد
ساکن کرج
سرپرست سالن- جانشین مدیر کارخانه | ۴ سال
کارشناسی مهندس متالورژی
ساکن تهران
کارشناس حفاظت کاتدیک و خوردگی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مواد متالورژی صنعتی
ساکن تهران
مدیرفنی. مسئول کنترل کیفی مواد، مسئول بازرسی | ۴ سال
کارشناسی مهندس متالوژی(مهندسی مواد)
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کنترل کیفی نهایی | ۲ سال
کارشناسی مواد - متالورژی
ساکن زنجان
سرشیفت کنترل کیفیت | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد (خوردگی)
ساکن فرخشهر
کارشناسی مهندسی و علم مواد
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش. مدیر فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد انتخاب مواد مهندسی
ساکن تهران
QC | ۸ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس خوردگی | ۶ سال
سایر مدارک بازرسی جوش cwi
ساکن تهران
کارگر جوشکاری و انجام کارهای اجرایی | ۱ سال
کاردانی متالوژی
ساکن قزوین
کارشناس ارشد خوردگی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد
ساکن تهران
دیپلم متالورژی
ساکن تبریز
کارشناسی مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
ساکن تهران
مهندس مشاور | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی جوش
ساکن آمل
بازرس فنی | ۱۲ سال
کارشناسی متالوژی
ساکن اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
ساکن تهران
کارشناس ارشد بخش خدمات کالاهای مصرفی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد -متالورژی
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۸ سال
کارشناسی متالورژی
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفیت | ۷ سال
گواهینامه پایان دوره دوره بازرسی جوش AWS QC1 سطح یک و دو
ساکن خرمشهر
مدیر تولید و ازمایشگاه | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن قزوین
مدیر سالن تولید | ۷ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن فیروزکوه
کارشناس مخازن | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت از مواد
ساکن کرج