جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس مواد و متالورژی:
تعداد ۲۹ رزومه مرتبط با گروه مهندس مواد و متالورژی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر مناقصات | ۳ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس انتخاب مواد | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی
ساکن قرچک
کارشناس کنترل کیفیت | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش خودرو (مهندسی خودرو)
ساکن تهران
کارشناس مهندسی خرید | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد
ساکن تهران
رییس سالن تولید (پوششکاری) | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی مهندسس مواد (متالوژی)
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
ساکن تهران
مهندس اجرایی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی و علم مواد
ساکن فلکه دوم صادقیه، غرب
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مواد_متالورژی صنعتی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
کارشناس مسول آزمایشگاه متالورژی | ۱۰ سال
کارشناسی متالوژی ذوب فلزات
ساکن همدان
کارشناس ارشد خوردگی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد
ساکن تهران
مدیر تولید | ۶ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
ساکن تهران
کارگاه جواهرسازی داشتم | ۲۲ سال
کارشناسی ارشد طراحی و ریخته گری و جواهر سازی و مجسمه سازی و ساخت
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن اصفهان
بازرس کنترل کیفیت | ۵ سال
کارشناسی مهندسی مواد (متالورژی)
ساکن تهران
کارشناس تولید و کنترل کیفی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسى متالورژى
ساکن پونک
مدیر مهندسی و تضمین کیفیت | ۱۸ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی
ساکن تبریز
کار آموز بخش انتخاب مواد | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد
ساکن کرج
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی- خوردگی و محافظت از مواد
ساکن کرج
سرپرست سالن- جانشین مدیر کارخانه | ۴ سال
کارشناسی مهندس متالورژی
ساکن تهران
کارشناس حفاظت کاتدیک و خوردگی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مواد متالورژی صنعتی
ساکن تهران
مدیرفنی. مسئول کنترل کیفی مواد، مسئول بازرسی | ۴ سال
کارشناسی مهندس متالوژی(مهندسی مواد)
ساکن تهران
کنترل کیفی نهایی | ۲ سال
کارشناسی مواد - متالورژی
ساکن زنجان