جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس معدن:
تعداد ۱۴ رزومه مرتبط با گروه مهندس معدن یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مهندس طراح مسیر راه | ۲ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک(ژئومغناطیس)
ساکن تهران
کارشناس | ۱۴ سال
کارشناسی معدن استخراج
ساکن تهران
سرپرست نقشه برداری | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
ساکن تهران
مدیر فنی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناس بازاریابی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ساکن تهران
کارشناس معدن.مشاور مجلس شورای اسلامی | ۵ سال
کارشناسی ارشد جغرافیا هیدروژئومورفولوژی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن تهران
نقشه بردار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن مشهد
کارمند دفتر فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
کارآموز در بخش معدن | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی
ساکن پاوه
فروشنده | ۲ سال
گواهینامه پایان دوره مدیریت MBA
ساکن تهران
متریالمن | ۱ سال
کارشناسی فرآوری مواد معدنی فلزی
ساکن سمیرم
کارشناس کنترل پروژه و برنامه ریزی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران