رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس کشاورزی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس کشاورزی در تهران:
تعداد ۱۸ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمند اجرایی کمک حسابدار | ۲ سال
سایر مدارک گذروندن دوره حسابداری
ساکن تهران
مجری طرح | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
ساکن تهران
استاد مدعو | ۲ سال
دکتری مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس فضای سبز | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی
ساکن تهران
کارشناس واحد آموزش های کاربردی | ۲ سال
کارشناسی علوم و مهندسی آب
ساکن تهران
مدیر تیم | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی اصلاح گیاهان باغی
ساکن تهران
مربی کشاورزی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مدیر عامل مرکز | ۵ سال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۱ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی- گرایش علوم دام
ساکن تهران
کارمند | ۵ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- گرایش زارعت
ساکن تهران
دکتری مهندسی منابع آب
ساکن تهران
مدیر ترابری و لجستیک | ۱۶ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران