رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس کشاورزی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس کشاورزی در تهران:
تعداد ۲۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس GIS | ۹ سال
کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی محیط زیست
ساکن تهران
کارشناس مطالعات | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی گیاهی
ساکن تهران
مدیر فروش و مشاور مدیرعامل | ۱۰ سال
کارشناسی مهندس کشاورزی
ساکن تهران
کارمند اجرایی | ۱ سال
سایر مدارک گذروندن دوره حسابداری
ساکن تهران
کارشناسی ارشد سازه های آبی
ساکن تهران
مسئول بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی-اقتصادکشاورزی
ساکن تهران
نظارت عالیه و مناقصات | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
ساکن تهران
کارمند | ۵ سال
دکتری مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۶ سال
دکتری مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
حسابدار | ۲ سال
گواهینامه پایان دوره حسابدارى
ساکن تهران
Support Manager,Custumer Relationship Manager | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مکانیک کشاورزی
ساکن تهران
کارمند | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی آب، گرایش آبیاری و زهکشی
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم وتکنولوژی بذر
ساکن تهران
مدیر فروش و بازرگانی | ۱۰ سال
کارشناسی مهندس کشاورزی. زراعت و اصلاح نباتات
ساکن تهران
کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی
ساکن تهران
کارشناس واحد امور مشتریان | ۲ سال
کارشناسی مهندسی آب
ساکن تهران
کارمند میانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
ساکن تهران
کارشناس طراح | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
ساکن تهران