جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس نساجی:
زیر گروه دیگری ندارد

تعداد ۳ رزومه مرتبط با گروه مهندس نساجی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمندبازرگانی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پلیمر
ساکن تهران
کارمند اداری و منشی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نساجی
ساکن تهران
مدیر فروش- مدیر بازاریابى - مسئول اى تى | ۱۷ سال
کارشناسی مهندسى تکنولوژى نساجى
ساکن تهران