جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس نساجی در تهران:
زیر گروه دیگری ندارد

تعداد ۴ رزومه مرتبط با گروه مهندس نساجی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول دفتر مدیرعامل | ۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نساجی با معدل 19/04
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت نساجی
ساکن تهران
مدیر کارخانه | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی
ساکن تهران
مسئول R&D بخش ازمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران