رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس نساجی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس نساجی در تهران:
تعداد ۶ رزومه مرتبط با گروه مهندس نساجی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نساجی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت تولید
ساکن تهران
سرپرست سالن تولید | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
ساکن تهران
مدیر تولید | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنایع نساجی
ساکن تهران
جانشین مدیر تحقیق و توسعه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
ساکن تهران