جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس هوافضا و هوانوردی:
تعداد ۱۵ رزومه مرتبط با گروه مهندس هوافضا و هوانوردی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی تعمیر ونگهداری هواپیما
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا_دینامیک پرواز و کنترل
ساکن تهران
مدیر فروش،کارشناس شبکه | ۷ سال
کارشناسی ارشد هوافضا دینامیک پرواز و کنترل
ساکن تهران
مشاور | ۱ سال
کارشناسی مهندس هوافضا
ساکن تهران
Piping Expert | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس مکانیک - تجهیزات دوار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی هوا و فضا
ساکن تهران
کارشناسی ارشد برق
ساکن قم
کارشناس فنی و دستگاه ها و تجهیزات | ۲ سال
کارشناسی ارشد مکانیک جامدات
ساکن تهران
سرپرست منابع انسانی | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
سرپرست کارگاه قالب | ۱۱ سال
کارشناسی مهندسی ساخت وتولید
ساکن اسلامشهر
کارمند | ۳ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن اراک
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل ناوبری
ساکن تهران
دکتری مهندسی هوافضا
ساکن تهران
کارشناس مهندسی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
ساکن تهران