جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسی پزشکی:
تعداد ۲۸ رزومه مرتبط با گروه مهندسی پزشکی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیومواد
ساکن تهران
دیپلم مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مهندس طراحی | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی-بیومکانیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
ساکن تهران
ناظر فنی | ۱ سال
کارشناسی مهندس پزشکی
ساکن تهزان
مسعول فروش و بازاریابی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی _ گرایش بیومکانیک
ساکن تبریز
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس ایمنی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی (بالینی)
ساکن قرچک
کنترل کیفیت | ۲ سال
کارشناسی مهندسی برق
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد برق-اگرایش الکترونیک
ساکن تهران
مسئول فنی تعمیرات و نگهداری تجهیزات پزشکی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس الکترونیک | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک (برق)
ساکن تهران
کارشناس طراحی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
مهندس برق | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
واحد فروش | ۱۵ سال
دیپلم علوم انسانی
ساکن تهران
مدیر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
مسئول انفورماتیک | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیومکانیک
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناس برق قدرت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن صحنه
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
ساکن تهران شهر پرند