جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسی پزشکی:
تعداد ۳۲ رزومه مرتبط با گروه مهندسی پزشکی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد برق-اگرایش الکترونیک
ساکن تهران
مسئول فنی تعمیرات و نگهداری تجهیزات پزشکی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس الکترونیک | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک (برق)
ساکن تهران
کارشناس طراحی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
مهندس برق | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
واحد فروش | ۱۵ سال
دیپلم علوم انسانی
ساکن تهران
مدیر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
مدرک وزارت علوم تابلوهای MV LV
ساکن تهران
مسئول انفورماتیک | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیومکانیک
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناس برق قدرت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن صحنه
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
ساکن تهران شهر پرند
اپراتور | ۱ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن شهرقدس
راه انداز و کارفرما | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ساکن تهران
کارمند بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی( بیومتریال)
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد - نانو مواد (نانوفناوری)
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی بیومواد
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی-بیومتریال
ساکن اصفهان
مسئول تولید محتوا | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیومکانیک
ساکن تهران
مدیریت منطقه غرب | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیومواد
ساکن تهران
مدیر بازرگانی و امور داخلی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس اداری | ۸ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران