رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندسی پزشکی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسی پزشکی:
تعداد ۲۷ رزومه مرتبط با گروه مهندسی پزشکی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن شمیران
مرکز طبی کودکان | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مسئول تحقیق و توسعه | ۵ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک
ساکن کرج
معلم | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق پزشکی (بیوالکترونیک)
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
مسول فروش | ۲ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
سرپرست تولید و فنی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
ساکن نهران
کارشناس تجهیزات پزشکی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مسئول انبار و تجهیزات پزشکی و تعمیر یونیت و تجهیزات | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
ساکن بجنورد
پشتیبانی و خدمات پس از فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل
ساکن تهران
دبیر کمیته و سر مربی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی ورزش
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فنی (خدمات پس از فروش) | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
ساکن تهران
کار با میکروکنترلر ARM | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱۲ سال
کارشناسی برق
ساکن تهران
مسئول بخش تحقیق و توسعه (R&D) | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق کنترل
ساکن تهران
کارشناس ارشد کنترل | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
ساکن تهران
دکتری مهندسی برق-گرایش مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پزشکی
ساکن تهران
مسئول بخش بیوشیمی | ۲ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی
ساکن ملایر
کارشناس بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران