رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندسی پزشکی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسی پزشکی در تهران:
تعداد ۱۸ رزومه مرتبط با گروه مهندسی پزشکی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
ساکن تهران
مدیر فنی | ۱۲ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مهندس پشتیبانی فنی | ۴ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
اداری-فنی | ۴ سال
گواهینامه پایان دوره مدرک مسئول فنی
ساکن تهران
کارشناس تعمیرات | ۷ سال
کارشناسی روانشناسی صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد برق و الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس تجهیزات پزشکی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مدیربازرگانی | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد ام بی ای MBA
ساکن تهران
مدیر فنی | ۳ سال
کارشناسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
مسئول پشتیبانی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای- پرتو پزشکی
ساکن تهران
مسئول تعمیرات | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پرتوپزشکی
ساکن تهران
طراحی RF | ۵ سال
دکتری مهندسی برق - الکترونیک RF
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق (الکترونیک)
ساکن تهران
کارشناس محصول | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پرتوپزشکی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران