جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسی پزشکی در تهران:
تعداد ۳۰ رزومه مرتبط با گروه مهندسی پزشکی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول دفتر هیئت مدیره | ۱۵ سال
کاردانی حسابداری مالی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)
ساکن تهران
Piping Expert | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس تعمیر و نگه داری | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق-مکاترونیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پرتوپزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل
ساکن تهران
کارشناس ایمنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی (بیومتریال)
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق-مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی داخلی و خارجی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
طراح و مسئول بخش اجرا | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری و شهر سازی گرایش مسکن
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
طراح گرافیست | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس فنی و کیفی | ۲ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
مسئول کنترل کیفیت | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بایوتکنولوژی
ساکن تهران
انجام تمامی پروژه های کارشناسی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد برق- الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس فنی بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
استاد آزمایشگاه تخصصی اندازه گیری الکتریکی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق الترونیک
ساکن تهران
مسئول تجهیزات پزشکی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک
ساکن تهران
داور و مدیر پروژه های تحقیقاتی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل
ساکن تهران
مدیر انبار | ۴ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس QC | ۶ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
مسئول بخش خدمات پس از فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد برق مخابرات-سیستم
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
بازاریاب تلفنی | ۳ سال
کاردانی فنی تجهیزات پزشکی تجهیزات اتاق عمل
ساکن تهران
تحقیق و توسعه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات سیستم
ساکن تهران