جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مشاغل پولی و بانکی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

رئیس شعبه | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
ساکن خیابان دامپزشکی کوچه شریف
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن کرج
مدیر دفتر مدیریت پروژه | ۱۱ سال
دکتری مدیریت صنعتی
ساکن کُوی نصر کوچه قمیان پلاک
صندوقدار | ۱ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
ساکن تهران
کارمند صدور و مشاوره بیمه | ۴ سال
کارشناسی مدیریت بیمه
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی روانشناسی
ساکن اصفهان
حسابدار | ۱ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن شهرک ابریشم
منشی و کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن تهران
مسئول دانشجویی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
ساکن تهران
مسوول پذیرش و ثبت نام | ۱ سال
کارشناسی ریاضیات و کاربردها
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس ارشد طرح و توسعه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مسئول کامپیوتر و سایت و کارنامه و نمرات دانش آموزا | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ـ مالی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامی
ساکن سبزوار
کارشناس مالی | ۶ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارمند بازاریابی و فروش | ۱ سال
کارشناسی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی
ساکن تهران
حسابدار | ۸ سال
کارشناسی حسابدار
ساکن تهران
مسؤول دفتر | ۱ سال
کارشناسی کارشناس نرم افزار
ساکن ورامین
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن خیابان ستارخان
کارشناسی ارشد دانشجوی ارشد ریاضی مالی
ساکن تهران
کارمند بازرگانی | ۶ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
حسابدار/کنترل بر حسابدار فروش و انبار | ۳ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
سرپرست امور سهام هلدینگ شهر-یار | ۵ سال
کارشناسی اقتصاد نظری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس مالی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
ساکن کرج
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی اقتصاد پول و بانکداری
ساکن تهران
مدیر فروش مواد غذایی.وارایشی | 0
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن اردبیل
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
حسابدار | ۱ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس تحقیقات اقتصادی | ۲ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
کارشناس حسابداری | ۱ سال
کارشناسی مدیریت مالی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن بانه
کاردانی نرم افزار کامپوتر
ساکن تهران
مشاور مدیرعامل | ۱۵ سال
گواهینامه پایان دوره مدیریت آموزشی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱