رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مشاغل حقوقی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مشاغل حقوقی در تهران:
تعداد ۳۱ رزومه مرتبط با گروه مشاغل حقوقی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساکن تهران
هماهنگی مشتری جهت تور | ۱۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ریاضی محض
ساکن تهران
سرپرست واحد خرید و لجستیک | ۱۴ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
سایر گواهینامه ها مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیریت | ۴ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی فقه ومبانی حقوق اسلامی
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی لیسانس حقوق و کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۷ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
مدیر و کارآفرین | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران کرج
مسئول دفتر | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۲۰ سال
کارشناسی حقوق قضایی
ساکن تهران
سرپرست واحد حقوقی | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق قضایی
ساکن تهران
مدیر قراردادها و مشاور حقوقی | ۲ سال
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ساکن تهران
مدیر تیم اجرایی/مسسول دفترمدیر | ۴ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
دستیار وکیل | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارمند پذیرش | ۴ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کانتر فروش داخلی | ۹ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مسئول حقوقی | ۶ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
وکیل پایه یک دادگستری | ۸ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کاراموز قضایی | ۴ سال
کارشناسی علوم قضایی
ساکن تهران
مدیر صفحات پرتال حقوقی داتیکان | ۶ سال
کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی و نقد و نظریه
ساکن تهران