جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
رتبه بندی:
تعداد ۴ رزومه مرتبط با گروه رتبه بندی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مهندس اجرایی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن مراغه
مدیر انفورماتیک | ۴ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
ساکن تهران
ناظر بتن ریزی | ۳ سال
کارشناسی مهندس عمران
ساکن تهران