جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
پیک:
تعداد ۷ رزومه مرتبط با گروه پیک یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی ضصثضثض
ساکن شسیشسیشسی
پیک | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن خرامه
نگهبان | ۱ سال
کارشناسی مکانیک
ساکن قزوین
کارشناس عملیات | ۳ سال
کارشناسی برق
ساکن تهران
کارمند فروش | ۹ سال
کارشناسی مدیریت
ساکن تهران
تحصیلدار و خدمات | ۱۷ سال
دیپلم برق
ساکن تهران