جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
دوزندگی و بافندگی:
زیر گروه دیگری ندارد

تعداد ۱ رزومه مرتبط با گروه دوزندگی و بافندگی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمند وانباردار | ۳ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن اسلامشهر