جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
دوزندگی و بافندگی:
زیر گروه دیگری ندارد

تعداد ۲ رزومه مرتبط با گروه دوزندگی و بافندگی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس حسابداری | ۱۰ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
ساکن ارومیه محال مرگور