رزومه متقاضیان استخدام در زمینه دوزندگی و بافندگی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
دوزندگی و بافندگی در تهران:
تعداد ۱ رزومه مرتبط با گروه دوزندگی و بافندگی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

برشکار (شلوار لی) | ۲۵ سال
دیپلم ریاضی
ساکن تهران