رزومه متقاضیان استخدام در زمینه دوزندگی و بافندگی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
دوزندگی و بافندگی در تهران:
تعداد ۲ رزومه مرتبط با گروه دوزندگی و بافندگی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

برشکار | ۵ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
دیپلم تجربی
ساکن تهران