راه حل های کاربانک برای منابع انسانی شرکت شماجهت دریافت تعرفه خدمات بلند مدت ویژه سازمان های متوسط و بزرگ، مشخصات خود را وارد نمائید.


تعداد پرسنل سازمان شما چند نفر است؟
در حال جذب چه تعداد نیرو تا سال آینده هستید؟
نام شرکت
وب سايت شرکت
نام و سمت نماینده شرکت
تلفن و داخلی ثابت سازمانی
ایمیل سازمانی نمایندهارسال درخواست


در کاربانک میتوانید به تعداد نامحدود و رایگان فرصت شغلی منتشر کرده و هزاران رزومه را رایگان مطالعه کنید

پیشنهاد ویژه
تعرفه
انتشار فرصت شغلی (رایگان) نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مطالعه رزومه ها (رایگان) نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
انتشار فرصت شغلی ويژه (؟) ۰ ۱ ۱ + ۲ ۵
دانلود اطلاعات تماس رزومه
همراه با گارانتی (؟)
۲۰ ۲۰ ۲۰ + ۷۰ ۲۰۰
پیشنهاد اتوماتیک رزومه
با استفاده از الگوریتم انطباق هوشمند (؟)
غیر فعال
مهلت استفاده از خدمات دو هفته يک ماه سه ماه سه ماه
هزینه خدمات (ریال) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
سفارش سفارش سفارش سفارش
جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر
تعرفه سازمانی بلند مدت


تعرفه
انتشار فرصت شغلی (رایگان) نامحدود نامحدود نامحدود
مطالعه رزومه ها (رایگان) نامحدود نامحدود نامحدود
انتشار فرصت شغلی ويژه (؟) ۱۵ ۲۵ ۵۰
دانلود اطلاعات تماس رزومه
همراه با گارانتی (؟)
۵۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰
پیشنهاد اتوماتیک رزومه
با استفاده از الگوریتم انطباق هوشمند (؟)
مهلت استفاده از خدمات شش ماه يک سال دو سال
هزینه خدمات (ریال) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سفارش سفارش سفارش
جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر جزئیات بیشترخطوط ارتباطی برای مشاوره: ۲۶۴۰۷۵۸۸ ، ۲۶۴۰۷۵۸۹ ، ۲۲۹۱۶۲۷۲